Dobrodo?li na Alumni Prirodno-matemati?kog fakulteta u Ni?u!

Pozivamo diplomirane studente Prirodno-matemati?kog fakulteta da se registruju za alumni PMF-a.

Informacije koje budemo prikupili pru?i?e nam dragocene povratne informacije o kompetencijama koje na?i studenti sti?u nakon zavr?enih studija i o mogu?nostima njihovog zapo?ljavanja, a sve u cilju unapre?enja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa na nivou visoko?kolskog obrazovanja.

Budu?i da nemamo podatke o svim biv?im studentima, u cilju potpunijeg informisanja, molimo vas da nam pomognete u pronala?enju biv?ih studenata, pozivanjem svojih biv?ih kolega da se registruju za alumni PMF-a.