Centar za profesionalno usavr?avanje je organizaciona jedinica Prirodno-matemati?kog fakulteta, organizovana 10. maja 2018. godine sa ciljem da omogu?i stalno stru?no obrazovanje i usavr?avanje. Osnovan je kao aktivnost Erasmus+ projekta: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental?Analytical Chemistry Education – NETCHEM (Erasmus+ Project Reference: 573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

Centar razvija, defini?e i sprovodi obuku, kurseve, radionice, seminare, studijske module i konferencije u oblasti do?ivotnog u?enja, izdaje sertifikate, odnosno uverenja o zavr?enoj obuci polaznika i vr?i akreditaciju specijalisti?kih kurseva u nau?nim oblastima u okviru obrazovano-nau?nog polja Prirodno-matemati?kih nauka.

U okviru Centra se realizuje:

 1. Program obrazovanja iz predmeta koji se izvode u okviru akreditovanih studijskih programa,
 2. Program obrazovanja iz predmeta psiholo?kih, pedago?kih, metodi?kih disciplina i ?kolske prakse koji se izvode u okviru akreditovanih studijskih programa,
 3. Program obrazovanja iz specijalisti?kih kurseva kontinualnog profesionalnog razvoja (continuous professional development courses)
 4. Proces akreditacije specijalisti?kih kurseva kontinualnog profesionalnog razvoja.

Ciljne grupe Programa obrazovanja tokom ?itavog ?ivota su:

 • za sticanje obrazovanja iz predmeta koji se izvode u okviru akreditovanih studijskih programa Fakulteta:
  1. sva lica koja su zavr?ila najmanje srednju ?kolu u ?etvorogodi?njem trajanju, za predmete predvi?ene osnovnim akademskim studijama,
  2. sva lica koja su zavr?ila najmanje osnovne akademske studije (u trajanju od 3 ili 4 godine), ili studije prema prethodnim nastavnim planovima i programima (u trajanju od 4 ili 5 godina), za predmete predvi?ene master akademskim studi-jama,
  3. sva lica koja su zavr?ila najmanje master akademske studije (u trajanju od 1 ili 2 godine), ili studije prema prethodnim nastavnim planovima i programima (u trajanju od 4 ili 5 godina), za predmete predvi?ene doktorskim akademskim studijama.
 • za sticanje obrazovanja iz specijalisti?kih kurseva kontinualnog profesionalnog razvoja:
  1. sva zainteresovana lica koja imaju specifi?ne potrebe za sticanjem novih ve?tina i kompetencija, studenti, zaposleni na visoko?kolskim inst-itucijama, obrazovnim ustanovama, nau?no istra?iva?kim organizacijama, zaposleni u vanakademskom sektoru, kao i odrasli koji su odustali od obrazovanja u toku formalnog ciklusa, ali imaju ?elju da se vrate u obrazovni proces i unaprede znanja i ve?tine.

Upravnik Centra za profesionalno usavr?avanje je prof. dr Aleksandar Boji?.

e-mail adresa je Centra je cpu@pmf.ni.ac.rs

PROGRAM OBRAZOVANJA IZ PREDMETA KOJI SE IZVODE U OKVIRU AKREDITOVANIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Specifikaciju predmeta mozete preuzeti na slede?im linkovima:

Za predmete OAS na departmanu za:

Za predmete MAS na departmanu za:

Za predmete DAS na departmanu za: