U okviru Microsoft programa Office 365 for Education – za pristup ovim resursima, studentima na PMF-u dodeljuju se e-mail adrese na domenu pmf.edu.rs. Ove adrese su slu?bene e-mail adrese studenata Prirodno-matemati?kog fakulteta u Ni?u i koriste se isklju?ivo za komunikaciju sa nastavnicima i slu?benicima Fakulteta.?

?ta su prednosti:

Sa logovanjem na http://mail.pmf.edu.rs sa e-mail adresom?kao username i odgovaraju?im passwordom pristupate Microsoft Outlook-u, kalendaru i Microsoft Outlook Web App.

PMF admin administrira ove naloge, ?to zna?i da se za problem sa logovanjem i zamenu passworda mo?ete obratiti u RC putem privatnog mejla uz obaveznu sliku prve strane indeksa (ili nekog drugog identifikacionog dokumenta) i brojem indeksa, vrste studija, i deprtmana, a mogu?e je do?i i li?no u prostoriju 117 sa indeksom kao dokazom identiteta.

Tako?e vam je omogu?en pristup OneDrive-u, ostalim Microsoft servisima, kao ?to su: SharePoint Online za deljenje datoteka, Teams-u?za instant poruke i online komunikaciju i ostalim Office 365 online paketima.

?ta je potrebno da uradite:

Ako koristite Microsoft Outlook 2003 za ?itanje mail-ova, potrebno je da ga a?urirate na verziju 2007 ili 2010 da biste nastavili njegovo kori??enje.

Prilikom pristupa email-u prvi put:

Password koji ste dobili je inicijalni i automatski se zahteva postavljanje novog.

Password u svim email aplikacijama (uklju?uju?i Outlook) kojima pristupate preko ra?unara, tablet-racunara ili mobilnih telefona je isti kao za Office 365

Vi?e informacija i tehni?ka podrska:

Za vi?e informacija o pogledajte slede?i link: http://office.microsoft.com/en-us/academic/

Za pitanja i pomo?, kontaktirajte podrska@bootblokerpmf.ni.ac.rs