Prirodno-matemati?ki fakultet je obrazovno-nau?na ustanova koja ostvaruje akademske studijske programe i razvija nau?noistra?iva?ki i stru?ni rad u svim oblastima obrazovno-nau?nog polja prirodno-matemati?kih nauka.

Prirodno-matemati?ki fakultet je osnovan 1999. godine, izdvajanjem odgovaraju?ih studijskih grupa iz sastava Filozofskog fakulteta u Ni?u. Danas je u sastavu Fakulteta ?est Departmana: Matematika, Ra?unarske nauke, Fizika, Hemija, Geografija i Biologija i ekologija.

Od osnivanja Fakulteta do danas je preko 5000 studenta zavr?ilo sve nivoe studija. Nastavni i nau?noistra?iva?ki proces na Fakultetu izvodi 133 nastavnika, 22 saradnika i 56 istra?iva?a.

100 +
ALUMNISTA
1
NASTAVNIKA

Obrazovna delatnost

Akademske studije prvog stepena (osnovne akademske trogodi?nje studije) organizuju se po slede?im studijskim programima:

Akademske studije drugog stepena (master akademske dvogodi?nje studije) organizuju se po slede?im studijskim programima:

Akademske studije tre?eg stepena (doktorske akademske trogodi?nje studije) organizuju se po slede?im studijskim programima:

Fakultet ?koluje nastavni kadar u oblasti matematike, informatike, fizike, hemije, biologije i geografije, za rad u osnovnim i srednjim ?kolama, nau?ni kadar za rad na fakultetima, nau?nim institutima i drugim nau?noistra?iva?kim institucijama, stru?njake za rad u industriji, dr?avnim organima, javnim preduze?ima, osiguravaju?im dru?tvima, berzi, bankama i drugim finansijskim institucijama, kompanijama koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, turisti?kim agencijama i organizacijama i na drugim mestima.

NAU?NO-ISTRA?IVA?KA DELATNOST

Nau?ni rad, pored nastavnog procesa, predstavlja osnovnu delatnost Prirodno-matemati?kog fakulteta. On se realizuje kroz organizovano delovanje pojedinih Departmana na izradi velikog broja nau?nih projekata. Na Fakultetu se trenutno realizuje 46 nacionalnih i me?unarodnih projekata. Nastavnici i saradnici Fakulteta u?estvuju na seminarima, nau?nim i stru?nim konferencijama u zemlji i inostranstvu, i sami su organizatori zna?ajnih nau?nih skupova. Fakultet ostvaruje saradnju sa univerzitetima, institutima i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu.

Izdava?ka delatnost

Nau?ni rad nastavnika i saradnika u znatnoj meri prati izdava?ka delatnost. Prirodno-matemati?ki fakultet izdaje ?asopis Filomat (IF=0,635), koji objavljuje radove iz oblasti matematike i informatike. Tako?e, u ovoj oblasti izlaze i ?asopisi Functional analysis, approximation and computation (FAAC), Applied Mathematics and Computer Science, kao i ?asopis Matematika i informatika. Iz oblasti biologije Fakultet izdaje ?asopis Biologica Nyssana,?iz oblasti hemije izdaje ?asopis Chemia Naissensis, a iz oblasti geonauka Serbian Journal of Geosciences. Nastavnici i saradnici Fakulteta u?estvuju u izdavanju ?asopisa Facta Universitatis, serije Physics, Chemistry and Technology kao i Mathematics and Informatics. U cilju podsticanja efikasnosti nastavnog rada, objavljeno je vi?e ud?benika, zbirki zadataka, kao i monografija. Zna?ajnu bazu nau?nog i nastavnog rada predstavlja biblioteka sa bogatim fondom nau?ne literature iz zemlje i inostranstva. Biblioteka trenutno raspola?e sa preko 41000 naslova knjiga, ?asopisa i svih vrsta zavr?nih radova.