Departman za teorijsku fiziku CERN i SEENET-MTP mre?a realizuju obiman program usavr?avanja za studente doktorskih studija iz oblasti teorijske fizike visokih energija i srodnih oblasti. Program se prevashodno sastoji iz niza jednonedeljnih ?kola i seminara koji se odr?avaju u 11 dr?ava ?lanica Mre?e i u?esnica programa. Svaki trening program se sastoji od tematskih predavanja (3-5 profesora) i ve?bi (2-3 asistenta). Osim doktoranata seminare na ovom programu mogu da poha?aju i studenti master studija i mla?i ?postdoktoranti“. Putni tro?kovi i deo lokalnih tro?kova pokriven je za sve studente i predava?e.

Glavni u?esnici CERN – SEENET-MTP PhD Training Program su punopravni ?lanovi SEENET-MTP mre?e, a partneri u realizaciji su ostale institucije ?lanice, partnerske institucije i pojedinci. Program koordinira Kancelarija SEENET-MTP mre?e na Prirodno-matemati?kom fakultetu Univerziteta u Ni?u.

Realizacija programa po?ela je aprila 2015. godine. Do sada su odr?ana ?etiri seminara:

 • Supergravity
  21 – 27. jun 2015, Beograd, Srbija
 • Modern Aspects of Quantum Field Theory
  8 – 14. novembar 2015, Bukure?t, Rumunija
 • Computational methods in Cosmology and General Relativity
  11 – 17. decembar 2016, Temi?var, Rumunija
 • New Trends in High Energy Theory
  15 – 21. oktobar 2017, Sofija, Bugarska

Vi?e informacija o programu mo?ete na?i na sajtu programa.