?

Slu?ba za op?te i pravne posloveSne?ana ?iri?

Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova – ?ef Slu?be za op?te i pravne poslove

018/533 015, lok.132


Marija Veli?kovi?

Referent za pravne, kadrovske administrativne poslove

018/533 015, lok.132

marijapmf@botblocker@heartinternet.ukgmail.com

Ivana Bo?ilov

Referent za pravne-kadrovske administrativne poslove-administrator pisarnice

018/533 015, lok.132
Telefon: 018/533 015, lok.101