?

Slu?ba za materijalno i finansijsko poslovanjeMiodrag Jovanovi?

Rukovodilac finansijsko-ra?unovodstvenih poslova – ?ef slu?be za materijalno-finansijsko poslovanje

018/533 015, lok.133

miodrag.jovanovic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs

Miljan Тo?i?

Diplomirani ekonomista za finansijsko-ra?unovodstvene poslove

018/533 015,lok.133

mtosic@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Slavi?a Кragi?

Referent za finansijsko-ra?unovodstvene poslove

018/533 015, lok.133


Telefon: 018/533 015, lok.133