Studentski portal

Po?ev od januarsko-februarskog ispitnog roka akademske 2017/18. studenti svih nivoa studija ispite prijavljuju elektronskim putem preko studentskog portala “E-Indeks”. Elektronsko pla?anje ispita uvedeno je od septermbarskog ispitnog roka akademske 2017/18.

Adresa studentskog portala je studentportal.pmf.ni.ac.rs

Pristup studentskom portalu

Na po?etnoj strani potrebno da je student unese korisni?ko ime i lozinku za prijavljivanje. Ukoliko je student zaboravio svoje korisni?ko ime ili lozinku, mo?e odabrati ove opcije pri dnu. Tada ?e korisni?ko ime ili uputstvo za reset lozinke sti?i na studentovu pmf.edu.rs mejl adresu.

Za bruco?e: Prilikom prvog prijavljivanja na studentsku pmf.edu.rs mejl adresu, studentima ?e sti?i mejl sa korisni?kim imenom i lozinkom.

Pomo? prilikom logovanja studenti mogu zatra?iti na mejl adresu podrska@pmf.ni.ac.rs ili li?no u ra?unarskom centru (prostorija 117).

Termini za prijavu ispita

Prijavljivanje ispita elektronskim putem obavlja se u terminima za prijavu u skladu sa akademskim kalendarom za teku?u ?kolsku godinu.
Ispitni rokTermin prijave
Septembarski15.07.2019. – 17.07.2019. i 19.08.2019. – 25.08.2019.
Oktobarski10.09.2019. – 13.09.2019.
Oktobarski 229.09.2019. – 30.09.2019.

Prijava ispita prva tri puta na OAS i MAS je besplatna. Za ?etvrtu i svaku narednu prijavu cena prijave je 1000 dinara, u skladu sa Pravilnikom o visini ?kolarine, administrativnih i drugih usluga.

Studenti DAS pla?aju naknadu od 3600 dinara po prijavi ispita, u skladu sa Pravilnikom o visini ?kolarine, administrativnih i drugih usluga.

Posle zavr?etka roka za prijavu ispita sve do jednog dana pre odr?avanja ispita, student mo?e prijaviti ispit uz doplatu od 1500 dinara, u skladu sa Pravilnikom o visini ?kolarine, administrativnih i drugih usluga.

Uplata na virtuelni ra?un

Svaki student u okviru svog naloga ima virtuelni ra?un preko koga vr?i prijavu ispita. Da bi uplatili sredstva na virtuelni ra?un, studenti u odeljku “Popunjavanje uplatnice” na studentskom portalu mogu na?i primer uplatnice jedinstven za svaki nalog.?Sistem razlikuje uplate studenata na osnovu poziva na broj, stoga je bitno da student popuni uplatnicu onako kako je navedeno u primeru na nalogu tog studenta.

Primer popunjene uplatnice

Uplate obavljene pre 13 sati vide?e se na virtuelnom ra?unu slede?eg radnog dana. Uplate obavljene posle 13 sati vide?e se za dva radna dana. Da bi neometano i na vreme prijavili ispite u predvi?enom periodu potrebno je da studenti novac uplatite barem dva radna dana pre po?etka prijave.

Student koji ne izvr?i uplatu blagovremeno na virtuelni ra?un, neophodno je da se u toku termina za prijavu ispita javi Slu?bi za nastavu i studentska pitanja kako bi izbegao pla?anje doplate za prijavu.

Postupak prijavljivanja ispita

Nakon uspe?nog pristupa studentskom portalu, student u levom meniju bira opciju “E-prijava”. Zatim je u tabeli ispitnih rokova potrebno izabrati plavo dugme “PRIJAVA” za ?eljeni ispitni rok.

Studentu se prikazuje lista predmeta koje mo?e prijaviti u odabranom ispitnom roku. Predmeti za prijavljivanje se biraju na plavo dugme “IZABERI” pored ?eljenog predmeta. Izabrani predmeti bi?e preba?eni u tabelu iznad, gde student mo?e jo? jednom proveriti da li je odabrao ?eljene predmete. Ukoliko jeste, bira opciju “KONA?NA PRIJAVA”, a zatim “POTVRDI PRIJAVU”.

Napomene

  • Studenti koji nemaju pristup studentskom portalu mogu da se obrate na mejl podrska@pmf.ni.ac.rs ili da do?u li?no u ra?unarski centar (prostorija 117).
  • Ukoliko student nema ra?unar mo?e se javiti slu?bi za nastavu i studentska pitanja ili ra?unarskom centru koji ?e mu omogu?iti da elektronsku prijavu obavi u nekoj od ra?unarskih u?ionica.
  • Za uplatu ?kolarine?doneti li?no uplatnicu i indeks na ?alteru slu?be za nastavu i studentska pitanja.
  • Prijavljivanje studijsko istra?iva?kog rada (SIR) mora se obaviti li?no na ?alteru slu?be za nastavu i studentska pitanja.
  • Prijavljivanje master rada mora se obaviti li?no na ?alteru slu?be za nastavu i studentska pitanja.
  • Studenti koji zavr?avaju studije po starom studijskom programu, ispite tako?e prijavljuju po dosada?njim pravilima (za njih e-prijava ne va?i).